akcie ikona
 
 
strateniludia.logo
 
cens logo

 

www.hr12.eu

12.husarsky@post.sk

Vytlačiť

Činnosť klubu

- spolupráca so štátnymi a samosprávnymi inštitúciami a mimovládnymi organizáciami pri zveľadovaní a zachovávaní historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky

- mapovanie vojenskej histórie oblasti strednej Európy s dôrazom na územie dnešného Slovenska

- starostlivosť o vojenské historické pamiatky (pomníky, pamätníky) a poriadanie spomienkových a pietnych aktov pri nich v spolupráci s cirkvami a náboženskými spoločnosťami registrovanými a činnými na území Slovenskej republiky

- publikačná historicko – náučná činnosť o regióne

- organizovanie zájazdov do miest vojenských historických udalostí, ako aj do miest s vojenskými historickými pamiatkami pre širokú verejnosť

- propagácia historických tradícii Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR), poriadanie besied a exkurzii pre širokú verejnosť

- spolupráca s fyzickými a právnickými osobami v Slovenskej republike a v zahraničí s podobnou tematikou činnosti

Klub može byť členom medzinárodných organizácii, ktoré majú podobnú obsahovú náplň činnosti, pričom táto neodporuje právnemu poriadku Slovenskej republiky.

 

 Stanovy klubu

ikona pdf

Financovanie klubu

Klub financuje svoju činnosť z týchto zdrojov:

- členský príspevok

- dary, odkazy a zbierky

- sponzorské príspevky

- príspevky z rozpočtu samospráv a verejnoprávnych inštitúcii

- iné

Číslo účtu: UniCredit Bank 1084256007/1111

Tlačivo na 2%

ikona pdf


You are here:   Hlavná stránka
| + -