akcie ikona
 
 
strateniludia.logo
 
cens logo

 

www.hr12.eu

12.husarsky@post.sk

Vytlačiť

C. k. husársky pluk č. 12 Palatín uhorský v rokoch 1800 - 1815


Počas napoleonských vojen bol najmladším pravidelným c. k. husárskym plukom.

Vznikol v roku 1800 na rozkaz Dvorskej vojnovej rady zlúčením častí uhorskej insurekcie z Jasskej, Malokumánskej, Veľkokumánskej, Hajdúckej stolice a vlastnej palatínovej insurekcie Peštianskej a Pilišsko-Šoltskej stolice. Pôvodným zámyslom bolo pluk postaviť a zaradiť ako tzv. II. hraničiarsky husársky pluk, vedľa c. k. Sikulského hraničiarskeho husárskeho pluku č.11 - vedeného ako tzv. I. hraničiarsky husársky pluk. Palatínsky husársky pluk mal v čase svojho vzniku plánovaný stav 3 divizióny, podobne ako sikulský pluk. Najvyšším rozkazom z 18.marca 1801 bol pluk rozšírený na 4 divizióny, pričom k palatínskym bola včlenená časť z chorvátsko-slavónskeho hraničiarskeho husárskeho pluku č.12 rozpusteného v januári 1801. Mužstvo 4.diviziónu bolo naverbované na území s prevažne slovenským osídlením v Srieme, Báčke a Banáte. Pluk dostal poradové číslo 12. Jeho majiteľom sa na vlastnú žiadosť stal mladší brat kráľa Františka I., arciknieža Jozef Anton, uhorský vicekráľ, miestodržiteľ a palatín. Počas rokov 1802-1815 sa mužstvo pluku regrutovalo z Boršoďskej, Hajduckej, Sabolčskej, Satumarskej a najmä z obyvateľstva Veľkokumánskej, Malokumánskej a Jasskej župy.

C. k. husársky pluk č.12 vošiel do dejín pod názvom „Palatínov, Palatínsky pluk" alebo „palatínovi, palatínski husári". Názov sa dlhodobo používal ešte aj po roku 1849, keď po porážke maďarskej rebélie bol úrad uhorského palatína zrušený.

 

Adjustácia pluku 1800 - 1815 :

Čierny čákov, nevädzovomodrý dolomán, mentieka a nohavice, strieborné gombíky

 HR12 adjustacia

Velitelia pluku:

1800 - 1807 Gabriel Hertelendy (plukovník)

1808 - 1809 Jozef Čanády (plukovník)

1809 - 1814 Alexander Illéši (plukovník)

1814 - 1815 Fridrich, gróf Hodický (plukovník)

 

Posádkové miesta pluku :

1800 - 1801 Panonhalma / Most nad Litavou (Maďarsko, Rakúsko)

1801 - 1802 Svätý Jur

1802 - 1804 Topoľčany

1804 - 1808 Nitra

1807 Rešov (Poľsko)

1808 - 1809 Žolkiev / Rohatyn (Poľsko)

1810 - 1811 Stanislav (Ukrajina)

1811 Viedeň (Rakúsko) – mimo posádkovej služby aj ostraha cisárskeho sídla v Hofburgu a Schönbrunne

1812 - 1813 Rohatyn (Poľsko)

1814 - 1815 Kečkemét (Maďarsko)

 

Krátka chronológia:

1805 - Nemecké bojisko. Dva divizióny v zrážke pri Günzburgu. Po kapitulácii Ulmu sa v zostave jazdeckého zboru arcikniežaťa Františka Ferdinanda d´Este prebili z obkľúčenia a dosiahli Cheb. Arciknieža František Ferdinand ustupuje v prestrojení v uniforme palatínovho pluku. Malá časť pluku sa v úlohe telesnej stráže arcikniežaťa Františka Ferdinanda d´Este zúčastnila pre rakúske zbrane víťaznej bitky pri Štokoch neďaleko Jihlavy proti bavorským oddielom.

Počas ústupu cisárskych od Ulmu do Čiech palatínski tvorili zadný voj. Pri Neresheime zviedli boj proti presile Muratovej jazdy.

Dva ďalšie divizióny zabezpečujúce spojenie medzi ulmskou armádou a jednotkami chorvátskeho bána Jelačiča sa k nemu pripojili. Jelačičov zbor bol však pri Memningene obkľúčený a kapituloval pred francúzskym zborom maršala Augeraua. Slabá švadróna unikla a spojila sa zo zborom kniežaťa Rohana ktorý bol však prinútený ustúpiť až k Benátkam kde boli Rakúšania obkľúčení zborom generála Marmonta a kapitulovali. Pluk ako organizované celistvé bojaschopné teleso prestal existovať.

1806 - 1808 - Mužstvo bolo doverbované, v posádkach bolo vykonané doplnenie početných stavov, prezbrojenie a vystrojenie pluku. Do platnosti vstúpili nové poriadky pre c.k. kavalériu - výcvikový, služobný a ustrojovací - výsledky plodných reforiem c.k. armády arcikniežaťa Karola a okruhu jeho spolupracovníkov. V tomto období boli časté inšpekčné návštevy palatína pri pluku.

1809 - Poľská kampaň. Pluk bol v zostave VII. rakúskeho zboru pod velením arcikniežaťa Františka Ferdinanda d´Este určenom ku krytiu tyla hlavnej c.k. armády dislokovanej na podunajskom smere útočiacej do Nemecka. Bol nasadený počas operácii na území rakúskej Haliče proti saským, francúzskym a poľským jednotkám Jozefa, princa Poniatowského. Pluk bol nasadený v bojoch pri Jedlinsku, Gorzyci, Zarmowiczi a najmä pri Raszyne. Palatínski boli veľmi často nasadzovaní do bojov a k prieskumu. Utrpeli vysoké straty. Malá časť pluku pre stratu koní a bahnistý terén slúžila na pešo.

1810 - 1811 - V posádkach pluku bolo opäť vykonané doplnenie mužstva verbovaním, zocvičovanie a stmeľovanie jednotky.

1811 - Palatínski boli prevelení k posádkovej službe do sídelného mesta, kde v Hofburgu a Schönbrunne vykonávali popri tam slúžiacim gardách aj strážnu službu.

1812 – Pluk bol v rakúskej Haliči v zostave II. rakúskeho zboru maršala Hohenzollernsko-Hechigenského. II. rakúsky zbor bol určený ako záloha pre I. rakúsky zbor maršala Schwarzenberga aktívne bojujúceho v ruskej kampani po boku Francúzov a ich spojencov. Pre rýchly priebeh kampane II. rakúsky zbor nakoniec nebol k podpore I. rakúskeho zboru nasadený.

1813 – Pluk bol v zostave tzv. "Českej armády" ako súčasť jazdeckého zboru generála Klenovského z Janovíc. Palatínski sa zúčastnili bojov pri Drážďanoch, Windisch-Leipe, Chemnitzi a Altenburgu. Celý pluk bol nasadený v bitke pri Lipsku kde sa vyznamenal pri útokoch v priestore dediny Lieberwolkowitz.

1814 – I. francúzska kampaň. 4 švadróny v ľahkej jazdeckej divízii podmaršala kniežaťa Lichtensteina. Postup cez Rýn k Parížu a marcový vjazd do dobytého Paríža. 4 švadróny boli rozdelené medzi 2 samostatne operujúce spojenecké jazdecké zbory : rakúsko-bavorsko-ruský a rakúsko-bavorský.

1815 - II. francúzska kampaň. Palatínski boli odvelení na horný Rýn, neskôr vykonávali kuriérsku a strážnu službu. V bojoch pluk nebol nasadený. Neskôr v rámci okupačných vojsk v druhej polovici roka bol pluk dislokovaný v strednom Francúzsku.

Spomedzi všetkých c.k. jazdeckých plukov v rokoch 1798-1815 boli palatínovi husári najdlhšie a najčastejšie dislokovaným c.k. jazdeckým plukom na území dnešného Slovenska. Dôstojníci, poddôstojníci a mužstvo v rokoch 1805-1815 celkovo v bojoch získali 7 zlatých a 41 strieborných medailí za statočnosť. Hoci pluk vznikol v roku 1800, pri bojovom nasadení vykazoval rovnakú mieru odhodlania a statočnosti ako iné, omnoho staršie a skúsenejšie husárske pluky a stal sa tak plnohodnotnou súčasťou c.k. jazdectva. Bolo tomu tak aj preto, že pri jeho vzniku posilnilo jednotku  množstvo skúsených poddôstojníkov a dôstojníkov od iných husárskych plukov-napríklad od c.k. 2. a 11. husárskeho pluku.

 Palatinal attack

 Palatínovo husárstvo drtí poľskú pechotu pri Raszyne.

You are here:   Hlavná stránka
| + -